Lãnh đạo trường

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phương
 Chức vụ: Hiệu trưởng
 Thư điện tử: Thanhphuong2579@gmail.com
 Điện thoại: 0939683269

 


 Họ và tên: Trương Quý Cường
 Chức vụ: Phó hiệu trưởng
 Thư điện tử: Truongquycuong@gmail.com
 Điện thoại: 0358027532