Ban chấp hành Công Đoàn

 

94951610_630919.jpg

 Họ và tên: Sơn Thị Thanh Hương
 Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn 
 Thư điện tử: Sonthithanhuong@gmail.com
 Điện thoại: 0977649017

 

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved  Images_GV_16225_021_2017_08_31_15_44_21.jpg

 Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghĩa
 Chức vụ: Phó chủ tịch Công Đoàn 
 Thư điện tử: Huunghialht@gmail.com
 Điện thoại: 0342282928

 

94951610_630918.jpg

 Họ và tên: Dương Văn Thương
 Chức vụ: Ủy viên
 Thư điện tử: Phuonglt30@gmail.com
 Điện thoại: 0376216419

 

94946517_620908.jpg

 Họ và tên: Tăng Sú Mên
 Chức vụ: Ủy viên
 Thư điện tử: Tangsumenbs@gmail.com
 Điện thoại: 0374048666

 Họ và tên: Nguyễn Thị Chi
 Chức vụ: Ủy viên
 Thư điện tử: ntchicld@gmail.com
 Điện thoại: 0399927960