Tổ trưởng các tổ chuyên môn
 

 

94946517_461106.jpg


 Họ và tên: Trương Quốc Nam
 Chức vụ: Tổ trưởng tổ Toán
 Thư điện tử: Truongquocnam99@gmail.com
 Điện thoại: 0705001339

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Thương
 Chức vụ: Tổ trưởng tổ Văn - Sử - Địa - GDCD
 Thư điện tử: nmanquan@yahoo.com
 Điện thoại:  0989672034

 

94946517_200999.jpg

 Họ và tên: Trần Vi Vân
 Chức vụ: Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Thể Dục
 Thư điện tử: Vivanthailht@gmail.com
 Điện thoại: 0949507505

 

94946517_040999.jpg

 Họ và tên: Tào Ngọc Hiền
 Chức vụ: Tổ trưởng tổ Lí - Tin - Công Nghệ
 Thư điện tử: hienduonglht@gmail.com
 Điện thoại: 0869054090

 

94951513_000018(1).jpg

 Họ và tên: Nguyễn Thúy Oanh
 Chức vụ: Tổ trưởng tổ Anh - Nhạc - Mỹ Thuật
 Thư điện tử: oanhnguyenlht@gmail.com
 Điện thoại: 0973534900